Начало Пишете ни Вход
   ЗА НАС
   ЧЛЕНОВЕ
   ПРАВИЛНИЦИ
   РЕЗУЛТАТИ
   НОВИНИ
   ПОЛЕЗНО
   СЪСТЕЗАНИЯ
   ПАРТНЬОРИ
   ФОТО ГАЛЕРИЯ
   СНИМКИ
   НАГРАЖДАВАНЕ 2012г.
   КОНТАКТИ
   БЪРЗИ ВРЪЗКИ
   КАРТА НА САЙТА
   Награждаване 2014


търси в сайта
Начало /  / Състезателен Правилник за високо кръгово летене

Състезателен Правилник за високо кръгово летене

 

П Р А В И Л Н И К

 За провеждане на състезания по високо кръгово летене на гълъби между гълъбовъдите, отглеждащи ги в България и членуващи в Сдружение „ФГВПП” БЪЛГАРИЯ

Настоящия правилник е създаден на Събрание на членовете на националния клуб на високолетците „Полет” проведено на 04.06.1988г. в гр.Ст.Загора и е съобразен с всички утвърдени промени приети от проведени редовни заседания на Общото Събрание на ФГВПП-България. Последни изменения и допълнения от 31.03.2018г.

 

Глава I. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.1 За да се добие право на участие гълъбовъда трябва да се уведоми съдийската комисия /Председателя на Д-вото/ 7 дни преди датата на полета. Председателя на съответното Дружество трябва да уведоми председателя или секретаря на  СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ” най малко 5 дни преди датата на полета. Председателя или секретаря на  СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ” трябва да информира останалите клубове най – малко  2 дни преди предстоящият протокол. Всички резултати след протокола да се изпратят на  упълномощеното лице в седем дневен срок, в противен случай протокола се анулира.

Чл.2 Състезанието се провежда по продължителен кръгов полет: отборно и индивидуално.

Чл.3 Състезанието се провежда в 2-ва класа, а именно:

А)Клас български породи /Пазарджишки високолетящи.Старозагорски бели и др./

Б)Клас европейски породи /Английски типлер, Будапещенски високолетящи,      Сръбски вертикали и други./

Допълнение от 26.04.2017г.: Състезанията се провеждат, като всяка порода летачи се класира отделно. За да участвуват в класирането, отделните породи да имат минимум 10/десет/ Участвали състезатели за  всяко състезание, членове на федерацията.

 Чл.4 При съставянето на отборите гълъбите трябва да бъдат от една порода.

Чл.5 Броят на вдигнатите гълъби в един отбор не може да бъде по-голям от 8/осем/ и по-малко от 5 /пет/. Ако гълъбовъда  вдига два отбора броят на вдигнатите гълъби не може да бъде по-голям от 16/шестнадесет/ и по-малко от 10 /десет/. Двата отбора се вдигат по едно и също време.

Чл.6 Вдигания по 4 пъти в годината за млади и 4 пъти в годината за стари гълъби. Зачитат се по два протокола за млади и два протокола за стари.

Чл.7 При провеждането на междуградски състезания отборите на дружеството да бъдат от 3-ма гълъбовъди, участващи с по 8 гълъба /общо 24 гълъба/. За постижения да се зачитат правилата както при отборните вдигания.

            

Чл.8 През последната неделя на месец Юни се провежда състезание “Long day-Купа на България” за български породи, като награждаването отборно и индивидуално е от първо до шесто място.(Промяна от 26.04.2017г.)

 

Чл.9 За междуградски състезания гълъбите, включени в отборите могат да бъдат от различни породи, /всеки отбор участва с една порода/.

Чл.10 Отборно, Републиканско ниво на Федерацията, за   класиране се вземат постиженията на летателното време от 2 редовни  вдигания /протокола/, като за крайно класиране се зачита задължително и един протокол от летният сезон с период от 01 Юни до 31Август включително.

Чл.11 За индивидуален най-продължителен полет се взима резултата на гълъб от един редовен протокол без значение зимен или летен.

Чл.12 В края на всяка година да стане отчитането на най-продължителен кръгов полет за отборно и индивидуално класиране по дружества и национален мащаб.

Чл.13 От 2006 година в състезанията не се допускат гълъби, които нямат стандартни пръстени

Чл.14 Участниците нямат право 7 дни преди състезанието, както и по време на състезанието да променят обстановката в гълъбарника и около него /мястото на кацане на гълъбите/.

 

Чл.15 Състезанието да не започва по-рано от един час преди изгрева на слънцето и не по-късно от 10 часа на същия ден.Състезанията за Пазарджишки гълъби да се провеждат само през уикенда(събота и неделя) и официално обявените дни за почивни от 1 май до 31 Октомври, включително. (Промяна от 26.04.2017г.)

Чл.16 Всички гълъби участващи в протоколите да бъдат маркирани (боядисани), така, че маркировката да се вижда ясно при наблюдение от комисията, когато птиците са в полет (до средна височина ).  

Чл.17 Преди състезанието гълъбовъда има право на 5 минути личен контакт с птиците. Ако това време се пресрочи, отборът отпада от състезанието.

Чл.18 Протокола може да се отмени най-късно предния ден, след обаждане на Комисията и Секретаря на Федерацията. При ненавременно отменяне на протокола и не осъществяване на полета, протокола се зачита. При проведен  редовен протокол не се анулира резултата от съответния такъв.

Допълнение от 16.03.2013г.: Всеки учасник има право да отлага най-много един път за стари и един път за млади в годината.

Чл.19 Всеки един гълъбовъд член на СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП”, може да участва при крайното годишно класиране най – много за едно място за различните породи – „за млади и за стари птици”, когато отбора е съставен само от млади птици, за текущата година.

 

Глава II.  ПРАВA И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЪДИИТЕ

Чл.20 Права на съдиите: Всеки човек, който е член на гълъбовъдно дружество, членуващо във ФГВПП, не е свързан с гълъбовъда кръвно, брачно и не е партньор на гълъбовъда, може да бъде действащ съдия.

Чл.21 Съдийската комисия, отчитаща времетраенето на полета е съставена от 3-ма души /двама съдии и гълъбовъда/.

Чл.22 Съдията трябва да има свободен достъп до всяко място, към което е назначен да съди.

Чл.23 Задължения  на съдиите:

А) Преди вдигането на гълъбите да попълнят протокола в 3 екземпляра /без часа на кацането/.

Б) Да запише номера на пръстените,  да маркира( опише в протокола ) гълъбите по свой начин.

В) В графата за забележките да отразят някои специфични белези на гълъбите.

Г) Съвестно да отразят часа на вдигането и кацането на всеки гълъб, да провери гълъбите слезнали от полета след като се преберат в гълъбарника дали отговарят на същите от старта, съответно по номер на пръстен и маркировка.

Д) Да анулират постиженията от полета при неспазване на регламента, като причините бъдат отбелязани в протокола. Да прецени място от където да се наблюдават гълъбите без да се влияе на тяхното кацане.

Е) Ако съдията види причини за дисквалификация на отбора, е длъжен да уведоми гълъбовъда.

Ж) Всеки съдия да носи със себе си и да има достъп до Правилник на хартиен или електронен носител по време на състезание. (Промяна от 26.04.2017г.)

Чл.24 Всеки гълъбовъд, който пречи на съдията да изпълнява задълженията си трябва да бъде дисквалифициран. Гълъбовъд уличен в измама да му бъдат спирани състезателните права от 1 до 5 години, при повторно нарушение да му бъдат отнети  състезателните права за неопределен период.

Чл.25 При приключване на състезанието да подпишат протоколите и да ги изпратят на  Интернет адрес: d.buhalski@abv.bg

Чл.26 Да не допускат употреба на алкохол по време на състезанието в дома на гълъбовъда. 

 

Глава III:   ПОЛЕТ НА ГЪЛЪБИТЕ

Чл.27 За отборно постижение се взема летателното време на последните пет гълъба, слезли на кафеза, ако гълъбите слезнали на кафеза са по-малко от пет, протокола се анулира.

Чл.27-А. Всяка птица (гълъб), след началото на състезанието, която до 3-тия-час не заеме височина така, че да не се вижда маха на крилата, при вятър до 3-метра в секунда, гълъба приключва състезанието (Анулира се) (Промяна от 31.03.2018г.)

Чл. 28. Летателното време на гълъб хванат от сокол не се зачита.

Чл. 29 Гълъбовада има право да посочи граничащите къщи /места/ на неговата къща, неговата къща, гълъбарника, калканите, дърво в двора или в граничащите дворове, да се взима под внимание населеното място всички тези места посочени от гълъбовъда да са сравнително близко /радиус 30метра/. Гълъб кацнал на чужда къща или на не посочено преди полета от гълъбовъда место, не се зачита.

Чл. 30  При замръкване на гълъба не се зачита времето на полета докато гълъба се е виждал.

 Чл.31 Гълъб изчезнал по ниско се изчаква 30 минути, след което се дисквалифицира.  Гълъб подгонен от сокол и изчезнал по ниско се изчаква 30 минути, след което се дисквалифицира. Ако гълъбът се забележи, че е кацнал след тази ситуация на непосочените места от гълъбовъда, се дисквалифицира и не се изчаква 30 минути.

Чл.32 До 5-тия час от вдигането на гълъбите, ако не се виждат протоколните гълъби, протокола се анулира. Протоколните гълъби да се виждат на всеки 2 часа от последното виждане. (Промяна от 26.04.2017г.)

Чл.33 Зачитането на полета става след подписването на протокол по образец съставен в три екземпляра /един – за гълъбовъда, един за архива на дружеството, един за архива на СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ”/.

 

Глава IV. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.34 Не се позволява да се пускат гълъби на гълъбарника във волиерата и върху волиерата по време на полет до слизане на последния гълъб (приключване на състезанието).

Чл.35 Гълъб които не е собственост на състезателя, няма право да бъде състезаван без картонче удостоверяващо принадлежността му.

Да се награждават с грамоти дружествата, които имат най-много вдигания.

Чл.36 Типлерите се състезават по световният правилник.

л.37 Участието в годишните изложби е само от членове на Федерацията, като се дава предимство на гълъбовъдите с протоколи за годишното състезание.

Чл.38 Всеки гълъбовъд има право да членува в не повече от два Клуба, като има право да се състезава само от името на един Клуб, след предварителна писмена заявка при Секретаря на Федерацията, преди да започне състезанията си за годината.

Ред за уведомяване за протокол /вдигане/

  1. Гълъбовъда уведомява Председателя на Клуба.
  2. Председателя на Клуба (или упълномощено лице от дружеството) уведомява Секретаря на Федерацията ( или упълномощено лице от ФГВПП), не по – късно от пет дни от датата на протокола.
  3. Секретаря на Федерацията (или упълномощено лице от ФГВПП), уведомява всички Председатели на Клубовете от ФГВПП (по телефона или в сайта на Федерацията ), не по – късно от три дни от датата на провеждане на протокола .
  4. Цялата справка по протоколите се води от Секретаря на Федерацията или от упълномощено лице от ФГВПП

 

Глава V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ:

Чл.39 При отчитането на постиженията на гълъбите, участвали в състезанията от национален мащаб ще се връчат купи на шампионите от клас български породи и клас европейски породи – отборно и индивидуално. Купите за първенците се връчват за постоянно. Гълъбовъдите с постижения второ и трето място се награждават с медали. Награждаване с грамоти се извършва също така на всички постижения от първо до шесто място. 

Чл.40 Годишният членският внос от всички Дружества за СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП” се заплаща на първото годишно заседание на управителния съвет на Федерацията, на секретаря. Дружества, които не са си платили годишният членски внос, не се допускат до състезания на Федерацията.

Чл. 41 СДРУЖЕНИЕ „ ФГВПП ” има следната форма на пръстените си :

F  шест цифри / индефикационен номер / BG две цифри / вертикално за годината/, размера на пръстените е 7мм – стандарт и номера на първият пръстен е:

 

F 000001 BG

05

 като всички допълнения са уточнени в гореспоменатият протокол от заседание на управителният съвет.

Чл.42 Годишните заявките за пръстените се извършва от съответното Сдружение към Федерацията до края на м.Октомври предходната година.

Чл.43 Годишните заявки на СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП” за пръстени се извършва от оторизирано лице от Управителният съвет на Федерацията до средата на м.Ноември предходната година.

 Чл.44 СДРУЖЕНИЕ „ФГВПП” разполага с картотека за номерата на пръстените за всяко  Сдружение и общо за Федерацията, водена от оторизирано лице от управителният съвет на СДРУЖЕНИЕТО.

Чл.45 Всички предложения и изменения, касаещи състезателните правилници и Устава на ФГВПП, да постъпват при Председателя на Федерацията в писмен вид, аргументирано, най-късно до края на м.Ноември през текущата година.

Чл.46   Управителният Съвет на ФГВПП се събира в края на годината и разглежда официално всички постъпили Искания и Предложения от Клубовете, след което уведомява всички Дружества  за направените предложения.

Чл.47 През състезателния сезон спортно-техническа комисия ще извършва инцидентни проверки и контрол на произволно избрани състезатели, с платени разходи от ФГВПП. Също така проверка могат да извършват всички членове на Федерацията след представяне на членска карта.

 

Допълнения, приети на Общото събрание на ФГВПП от 16.03.2013г. гр.Пловдив:

  1. Да се приемат за меродавни представените през 1988г. на комисията по стандартите към Европейския Съюз, Български породи гълъби – от списъка. Бъдещи предложения за промени и допълнения, касаещи стандартите, да се внасят мотивирани до края на месец ноември, и приетите предложения от Общо събрание на ФГВПП Б-я, за промяна и допълнение в Стадартите на Български породи гълъби, да се предлагат на съответната Комисия по Стандартизация.
  2. Дати за провеждане на Състезанията «Long day»:

2.1. за Висок и продължителен полет (клас А – Български породи): 30.06.2013г.

2.2. за Продължителен полет (клас Б Европейски породи): 22.06-23.06.2013г.

  1. Обявяване на постигнатите рекордни резултати за отборен полет /за периода на съществуването на ФГВПП България/ от полетите за различните категории /Клас А и Клас Б/ за Млади и Стари птици,  като рекордьорите към момента и за в бъдеще се удостояват с Плакет или Грамота, при официалното награждаване на първенците за състезателния сезон.

 

Управителен Съвет на ФГВПП-България