Начало Пишете ни Вход
   ЗА НАС
   ЧЛЕНОВЕ
   ПРАВИЛНИЦИ
   РЕЗУЛТАТИ
   НОВИНИ
   ПОЛЕЗНО
   СЪСТЕЗАНИЯ
   ПАРТНЬОРИ
   ФОТО ГАЛЕРИЯ
   СНИМКИ
   НАГРАЖДАВАНЕ 2012г.
   КОНТАКТИ
   БЪРЗИ ВРЪЗКИ
   КАРТА НА САЙТА
   Награждаване 2014


търси в сайта
Начало /  / Състезателен Правилник за продължителен полет

Състезателен Правилник за продължителен полет

СЪСТЕЗАТЕЛЕН  ПРАВИЛНИК

На редовното годишно събрание на “Клуб на гълъбовъдите високолетци и продължителен полет” Хасково /КГВПП/, наричан по-нататък за краткост “Клуба”, провело се на 04.02.2006 година в гр.Хасково, е приет този състезателен правилник за редовното провеждане на състезания на членовете на Клуба, със спортни гълъби /за продължителен полет/ на територията на Р България.
 
Гл.І ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.І  В състезания с гълъбите за продължителен полет, в рамките на Клуба могат да участват членовете, които са изпълнили своите финансови задължения и квалификационната норма за настоящата състезателна година, които имат подготвено ято за състезания и чиито гълъби носят на крака си пръстен със знака на Клуба. Членският внос се определя на годишното общо събрание на КГВПП.
  Квалификационната норма се определя  на годишните конференции на Федерацията и се обявява в бюлетините в началото на състезателния сезон.
   С включването си в Клуба, новите членове имат право на участие в състезанието с пръстени на друг съюз или клуб, 5 години след включването им. За текущата година, имат право да участват в състезания, само за “млади гълъби”, с пръстен на Клуба, или в състезания за “стари гълъби” – които са регистрирани в Клуба до началото на състезателната година, при Председателя на Клуба.
 Чл.ІІ Официалните термини /дати/ за състезанията се утвърждават на годишното събрание. Състезанието се провежда в присъствие на делегиран съдия. Официалното начало на състезанието е времето, обявено една седмица предварително. Състезанията в Клуба се провеждат изключително в събота и неделя. Цялото състезание, организира и провежда председателя на /избран на годишното събрание/, с помощта на Състезателната комисия на Клуба.

Председателят на състезателната комисия на Клуба се отчита за своята дейност пред годишното събрание на Клуба, на която представя доклад за състезанията за подписване.

   Всеки състезател подава молба / заявление / за състезание до състезателната комисия на клуба. Състезателната комисия на Клуба представя на Състезателната комисия на Федерацията график за състезанията в рамките на клуба и на Федерацията с делигирани съдии.

1

     Графикът за състезанията на Клуба трябва да съдържа следните данни:
      Термин – дата за провеждане на състезанието, име и през име на състезателя и на съдията, а също така и техните адреси / улица и номер или описание на най-близкото място от което се състезават състезателят и номер на телефона, ако притежава/.  Срокът на подаване на заявленията с имената на състезателите и съдиите задължително се обявява в бюлетина на Федерацията.
      Чл.ІІІ Ако състезателят не е в състояние да се състезава в обявения термин /на обявената дата/, трябва да информира съдията и председателя на състезателната комисия на клуба. В противен случай поема разноските за идването на съдията и контрольора. Информирането на председателя на Състезателната комисия на Клуба става писмено или по телефона най-късно 3 дни преди заявената дата за състезание.
     Чл.ІV Всеки състезател е длъжен да осигури на съдията и контрольора / ако има такъв / добра храна 2 пъти, ако състезаващото се ято не кацне до 14 часа /или в рамките на 14часа/
      Чл.V Участието в състезанието е разрешено най-малко с 3 /три/ и най-много с 20 /двадесет/ гълъба.
    Състезанията за стари гълъби – “сеньори”, се провеждат през месеците - ІІІ, ІV, V, VI, VІІ, VIII, IX и X вкл.
    Състезанията за младите гълъби – “джуниори” ще се провеждат през месеците - ІІІ, ІV, V, VI, VІІ, VIII, IX и X вкл.
     За “Купа” и “Мемориални” състезания / в чест на някого или на някое събитие са позволени състезания със сеньори, джуниори и смесени ята.
    Националните мемориални състезания могат да бъдат финансирани и от спонсори, които не са членове на Клуба /член 2/.
   Пр време на един състезателен сезон с едни и същи гълъби не могат да се състезават двама гълъбовъди.
·           Най-доброто време /резултат/, се образува, като средно аритметично от трите най-добри времена на редовно проведени състезания. Максимално допустим брой вдигания е по 5/пет/, за всяка от категориите, млади и стари гълъби.
·           За  състезанието Long day – провеждащо се на дата, предварително определена на събрание, /за 2006г. - 18.VI-неделя/ отборът може да се състои, само от млади или само от стари птици, без смесен отбор.
    Чл.VI Протокол за състезанията получават състезателите чрез Председателя на Състезателната комисия, по 3 екземпляра за всяко състезание.
   Протоколите се доставят на състезателите, след обявяване на датата на състезанието, но не по-късно от три дни преди датата на състезанието.
    Един екземпляр от протокола остава у състезателя, вторият се дава на клуба, а третият екземпляр клубът изпраща във Федерацията.
   Състезателните протоколи имат дългосрочна стойност за Клуба и за Федерацията.
Гл. ІІ  СЪДИИ КОНТРОЛЬОРИ И ТЕХНИТЕ ЗАДАЧИ
  Чл.VII Съдията при едно състезание трябва да е член на Клуба. Не може да е в роднински отношения със състезателя и да е непълнолетен /по възрастен от 18 год./
      Всяко състезание, което се провежда без присъствие на делегиран съдия не се признава от Клуба и Федерацията.
     Контрольори на отсъждането делегира /при нужда и усмотрение/ Председателя на Състезателната комисия с точни инструкции за провеждане на контрола. Контрольорът отговаря пред Състезателната комисия на Клуба /пред Председателя/.
     На съдия, който идва от друго населено място, състезателят е длъжен да осигури и нощувка.
   Чл.VIII Преди старта на гълъбите в състезанието съдията трябва да внесе в протокола на състезанието името и презимето на състезателя, адреса, датата и часа на започване на състезанието и за какво състезание става дума. Също така в протокола се записва броя и номера на пръстена на всеки кълъб /№/ цвета, възрастта и пола на гълъба.
    В протокола трябва да се упомене и знака за прекъсване на полета /на състезанието/. Съдията е длъжен да дойде на мястото на състезанието най-късно  5 минути преди старта на гълъбите.
   Времето на пристигането на съдията записва лично състезателят в протокола на състезанието.
   Чл.IX На всеки съдия, който е упълномощен от своя клуб, но не се отзове на състезанието или не обяви на председателя на състезателната комисия, че се отказва от съдийството, ще бъде потърсена дисциплинарна отговорност. За да оправдае отказа си от съдийството, съдията трябва да постъпи като състезателя, който се отказва от състезанието съгласно чл.3 на този правилник.
   Ако състезанието не се провежда поради неявяване на съдията, на него се търси дисциплинарна отговорност, а на състезателя се дава възможност да се състезава следващата събота или неделя. Ако състезанието е трябвало да се състои предходния месец, стартът важи за следващия месец, когато се провежда състезание.
  Чл.X Съдията е длъжен да се държи коректно по време на състезанието към състезателя и да провежда състезанието според разпоредбите на този правилник.
 Мястото за наблюдение на състезанието определя самият състезател. То трябва да е отдалечено повече от 10 метра от мястото на кацане, относно мястото на влизане на гълъбите в гълъбарника.
  Съдията е длъжен да наблюдава полета на гълъбите от мястото, от което има най-добра видимост от началото до края на състезанието. В случай на кратко отсъствие, трябва да повери наблюдението на заместник – друг член на клуба или на контрольора, ако такъв присъства. Временното отсъствие се отразява в протокол.
   Чл.XI Заверените протоколи от състезанията – с подпис на председателя на състезателната комисия и печата на клуба се изпращат на адреса на председателя на състезателната комисия на Съюза в срок от 3 дни след провеждане на състезанието.
  Удостоверява се с печата на пощата /пощенско клеймо/.
  Всички откази от състезаване на заявените състезатели от клубовете на Федерацията, клубната комисия също изпраща на Председателя на състезателната комисия на Федерацията на гълъбовъдите в срок от 3 дни преди насрочения ден за състезанието.
   Ако има дисквалифицирани състезатели в деня на състезанието, протоколите за дисквалификация също се изпращат на адреса на председателя на състезателната комисия на Федерацията.
  Чл.XII Състезателната комисия на Клуба в срок от 15 дни след завършване на термина /датата/ за състезание, заверява валидността на получените протоколи и след това цялата документация предава на Председателството и на секретаря на Федерацията, който от своя страна обявява резултатите в Бюлетина на Федерацията /междинните резултати/, а след приключване на всички състезания се обявява и крайната класация на постигнатите резултати в състезанията на Федерацията - име, презиме, номерата на гълъбите на състезателя, постигнати резултати и дата на провеждане на състезанието.
  Решението на Състезателната комисия на Федерацията за удостоверяване / признаване / на времето, трябва да е напълно в съответствие със състезателния правилник.
Гл. ІII  ПОЛЕТ НА ГЪЛЪБИТЕ
Чл.XIII След старта ятото от гълъби може да не се вижда първите 2 часа. Преди края на втория час състезателните гълъби трябва да бъдат видяни /забелязани/ от страна на съдията.
   След втория час гълъбите – състезатели трябва да бъдат виждани от страна на съдията всеки следващ час.
   След първото появяване на гълъбите след старта се прилага т.2, която гласи “Гълъбите трябва да се виждат всеки час”.
Отделен от ятото гълъб може да лети самостоятелно извън ятото не повече от 1 /един/час.
Чл.ХIV Полетът е нормален /редовен/, ако кацнат толкова гълъби, колкото са излетели. Ако граблива птица отнесе гълъб или го подгони до гълъбарника им в район от 65 м. от гълъбарника, съдията отразява този случай в протокола- времето на нападението на грабливата птица и № на пръстена на гълъба. Такъв гълъб се отписва сякаш не е летял изобщо. Останалите гълъби трябва да летят според правилника – чл.13.
Чл.ХV  Ако са стартирали 3 гълъба и се появи случай от чл.14, този състезателен полет се прекъсва /дисквалифицира се/ защото в този случай ятото наброява по-малко от 3 гълъба.  / чл.5 т.1/
Чл.ХVІ  Нощният полет започва в онзи момент, когато се запалят градските улични светлини. Ятото трябва да наброява толкова гълъба, колкото при стартирането. Вземайки предвид евентуален случай от чл.8 на състезателя е разрешено да запали светлина над гълъбарника, когато той прецени, че това е нужно. /при дропиране/

5

            Чл.ХVІІ  В нощния полет гълъбът не може да лети повече от един час извън ятото. Ако гълъб се отдели от ятото или ятото се разпадне, съдията е длъжен да документира тази промяна.
  Ако гълъб, отделил се от ятото, отново се включи в ятото и лети известно време с останалите гълъби, прекараното време извън ятото не се отразява, нито влияе на качеството на полета.
   Ако някой гълъб не влезе в ятото състезателят е длъжен чрез някакъв знак, в рамките на този 1час, включително 60 минута, да прекъсне полета.
   Доколкото през следващия час от подаването на знака /пускане на дропер/ не успее да свали ятото, полетът се дисквалифицира.
След кацането и на последния гълъб в продължение на 1 /един/ час всички състезателни гълъби трябва да бъдат в клетката си и да бъдат показани /освен дропера/ на съдията за идентификация.
Чл.ХVIIІ   Ако гълъб от състезателното ято кацне на позволеното място без предварителна употреба на вече определения знак за прекъсване на полета, то неговото време се приема за дължина на полета на цялото състезателно ято.
   За време от 1 час трябва да кацнат всички останали гълъби със или без употреба на знака за кацане /пускане на дропер - чл.18/.Ако тези условия се изпълняват, полетът е редовен /валиден/ .
Чл.ХIХ Правилата за дневен и нощен полет са едни и същи – идентични.
Чл.ХХ Ако гълъбите кацнат по тъмно в кръг от 65 м от гълъбарника състезателят трябва в срок от 1 час да ги покаже на съдията, който установява броят и съответствието на номерата на гълъбите - състезатели.
  Ако в предвидения срок състезателят не покаже на съдията гълъбите, полетът се дисквалифицира.
Гл. IV  ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
 Чл.ХХІ Ако гълъбите – състезатели, които се състезават, нарушават някое от правилата на този правилник, такъв полет ще бъде дисквалифициран рано, и състезание, при което в началото, в края или по време на полета гълъбите кацнат на разстояние по-голямо от 65 метра от мястото на излитане съответно кацане или от гълъбарника. Това не важи за дроперите.
   - Дисквалифицира се полета, ако един гълъб или състезателното ято кацнат където и да е, а след известно време полетят и пак продължат полета.
- За нередовен се смята и полет, при който се употребяват типлери – летци за дропери.
  - Полетът се дисквалифицира ако в рамките на един час от момента на употреба на знака за кацане всички гълъби от състезателното ято не кацнат на определеното място.
   - Състезателно ято с определени номера на пръстените, през един състезателен сезон, може да представи на състезание само един състезател. Това важи за клубни и други състезания в рамките на Федерацията. /Клуба/
Чл.ХХІІ   Дисквалифицират се състезатели, които :
-          с непозволени действия въздействат върху полета на гълъбите
-              съзнателно или несъзнателно по време на полета на гълъбите-състезатели позволяват да излетят от гълъбарника един или повече гълъби
 На членовете на клуба респективно на Федерацията, които независимо по какъв начин пречат или подпомагат полета на състезателното ято, което в този ден се състезава, се налага дисциплинарно наказание.
Чл.ХХIIІ  Всеки състезател, който не е доволен от работата на съдията, т.е от неговото съдийство, подава възражение до председателя на Състезателната комисия на Клуба в срок до 3 дни след провеждането на състезанието.
    Възраженията по повод на проведеното състезание в срок от 3 дена може да подаде и всеки друг член на Клуба или на Федерацията, също така до председателя на състезателната комисия на Федерацията.
    Ако състезател или какъвто и да е друг член на клуба не постъпи по гореописания начин и изказва недоволството си от работата на съдията или от валидността на проведеното състезание по друг начин /клюки, оклеветяване и т.н./ - подлага се на дисциплинарно наказание.
Чл.ХХIV Забранява се употребата на алкохол от състезателите и делегираният съдия, както и прекалената употреба на алкохол от присъстващите други членове на Клуба, по време на състезанията. В противен случай полетът се дисквалифицира.
   При провеждане на състезание състезателят не е задължително да присъства на старта и при кацането на гълъбите.
Гл.V. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.XXV Наградите на състезателните /дипломи, купи и др. награди/ ще се връчат в края на състезателната година на официалната част от редовната годишна конференция /събрание/ на Клуба.
Чл.ХХVІ  За тълкуване и прилагане на този правилник е меродавно мнението на състезателната комисия на Клуба
Чл.ХХVІІ Измененията и допълненията на този Правилник прави Общото събрание на Клуба по предложение на Състезателната комисия.
    ДИСЦИПЛИНАРЕН ПРАВИЛНИК
Гл.I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
За управление на дисциплинарни нарушения на членовете – гледачи на спортни гълъби за продължителен полет от КГВПП.
 Чл.1 Правилникът за дисциплинарните нарушения има за цел преди всичко да защитава членовете-гълъбовъди - спортисти и състезатели, организирани в клубове т.е отделни лица от Клуба, от непозволени действия на други лица или клубове членове на Федерацията, както и да защитава правата и интересите на делегатите също така и правата и задълженията на членовете на Клуба и Федерацията като цяло.
Чл.2  Правилникът за дисциплинарните нарушения регулира правилата на поведение на делегатите от клубовете на Федерацията както и на всички други членове на клубовете от Федерацията, както и на всеки отделен член за съблюдаване и спазване разпоредбите на Статута на Клуба и Федерацията и на другите нормативни актове и решения на председателството на Конференцията на Федерацията или Клуба. Осигурява осъществяването на правилни и здравни спортсменски отношения и дисциплина между състезателите със спортни гълъби за продължителен полет.
Чл.3   Правилник за дисциплинарните нарушения за утвърждаване на позволени действия и утвърждаване мерки за извършените нарушения, налагане на наказания и извършване на същите като поправителни мерки при неубоздани членове на Клуба и Федерацията.
Чл.4  Видове нарушения на членовете:
  Като действия, който се възприемат за нарушения и които възникват при извършване или пропуск да се извършат поставените задачи, заради които извършителят се наказва, се приемат следните:
1.    Нарушаване разпоредбите на Статута на Клуба и Федерацията на Състезателния правилник, на Статута на кубовете във Федерацията, както и на други приети актове, взети на Конференции или от председателствата на клубовете, съответно  на  Федерацията.
2.    Неспазване правата на отделните членове на Клуба
3.    Разклащане на единството вътре в клубовете и в Съюза
4.   

8

Непрозрачна и вяла финансова дейност на Клуба и Съюза.
5.    Кражба, унищожаване, хващане и присвояване препродаване и подаряване на чужди гълъби от членове на клубовете във Федерацията.
6.    Пречене на състезанието – съзнателно или несъзнателно от страна на членове  и състезатели.
7.    Злоупотреба с положението на членовете на Клуба и делегатите на Федерацията.
8.    Неизпълнение на финансови задължения и непредставяне на отчет за провеждане събрания на Клуба и пред Федерацията,
9.    Самоволно присвояване на власт в Клуба или Федерацията.
10. Занижаване работата на вътрешния контрол
11. Възпрепятстване на Контролните органи или установяване собствеността на гълъбите – откраднати или хванати, препятстване осъществяването на длъжността на съдията и на контрольора по време на състезание от страна на членовете на Клуба или на Федерацията.
12. Неявяване на съдия или контрольор без уважителни причини на състезание в даден клуб или в рамките на Федерацията.
13. Неправилно ръководене на състезание от страна на съдия или контрольори при несъответствие с разпоредбите на Състезателния правилник във вреда или в полза даден състезател при състезания в клубовете или съюзно състезание.
14. Фалшифициране на документи или протоколи или унищожаване на протоколи от състезанията или други официални документи на Клуба или Федерацията.
15. Подаване на недостоверни жалби против членовете на клубовете, разпространяване на клюки за членовете на клубовете и Федерацията, разпространяване на закани след определения срок за подаване на жалби и възражения относно състезания на членове на Клуба или Федерацията.
16. Неоправдано отсъствие на делегати от насрочени заседания на Председателството, от Конференцията на Клуба или на Федерацията, а също така и неявяване на делегати от клубовете за Общото събрание на Федерацията.
17. Забранява се поставянето на халки, пръстени за текущата година на старите гълъби
18. Наказуемо е деянието на комисия или отговорен член, които не са взели мерки в отговор на жалби против отделни членове на Клуба или Федерацията.
19.

9

Неизпълнението на задълженията на отделните членове на Клуба и на Федерацията, както и всички други целенасочени действия, които вредят на името на /на имиджа / на Клуба или на Федерацията на този спорт изобщо
20. Председателството или Конференцията на Федерацията или Клуба може да вземе решение за изключване за неопределено време на даден член, ако се докаже или установи, че той е навредил на името и авторитета, може да бъде осъден със съдебно решение на отнемане на гражданските му права; ако на обществено място със своето поведение или действия опетни образа на член на Федерацията, ако наруши разпоредбите на Статуса на клуба или Федерацията и решенията на Председателството, Конференцията или Общото събрание на Федерацията.  
В този случай членовете нямат право на възражение.
Чл.5  За споменатите в чл.4 нарушения са отговорни извършителите на непозволени действия или тези, които са пропуснали да извършат определени служебни задължения. В същата степен за виновни се считат и помощниците им,  подстрекателите, укривателите на нарушението, нарушителя и предмета на нарушението.
Гл.ІІ  НАКАЗАНИЯ
Чл.6 За извършени нарушения по чл.4 от този Правилник могат да се налагат следните наказания-
-          официално предупреждение-устно
-          писмено мъмрене
-          отнемане на състезателни права на отделен член на Клуба, или на целия клуб в рамките на Федерацията за срок от 1 до 3 години.
-          Лишаване от права за заемане на ръководни длъжности в клуба или Федерацията
-          Изключване на отделни членове на Клуба или на Федерацията
  Гл. ІІІ  ПРОЦЕДУРА
Чл.7 Жалба срещу извършител на Нарушение, подстрекател, помощник или укривател т.е съучастник може да подаде всеки член на клуба или на Федерацията / До ”Вътрешен контрол” и “Състезателна комисия на Клуба или Федерацията
Чл.8

10

 Дисциплинарната комисия е длъжна в срок от 8 дни след подаване на жалбата да организира процедура за изясняване на нарушението като уведоми за това лицето, срещу което е подадена жалбата.
Чл.9 Комисията е длъжна да призове нарушителя/ или представител на клуба/ срещу когото е жалбата и в негово присъствие да разгледа /обсъди/ нарушението и да вземе решение за наказание.
 Чл.10 Не може да бъде член на дисциплинарната комисия член на Клуба, Федерацията, който е роднина на нарушителя или самият той е нарушител, или е член на клуба срещу който се провежда дисциплинарна процедура.
  Чл.11 Попълването на дисциплинарната комисия се решава от председателя на Председателството на Федерацията и това става от редиците на делегатите на клубовете.
Чл.12  Като облекчаващо вината обстоятелство се приема фактът, ако нарушителят е нов член. Също така ако нарушението е извършено по заблуда или чрез измама; ако нарушителят веднага си е признал нарушението и е изпратил очевидно съжаление за стореното.
Чл.13  Процедурата за разследване на едно нарушение от момента, в който е започната до момента на вземане решение за наказание или освобождаване налага отстраняване на нарушителя от всички активисти както в клуба, така и в Съюза. Същото важи и за клуб-член на Федерацията.
Чл.14 Против решение за наказание или освобождаване от него може да възрази всеки член на Клуба или на Федерацията чрез Жалба до редовната годишна конференция на Клуба или Федерацията.
Чл.15   Ако взетото решение за наказание, изключване от Клуба или Федерацията, откриване на нова процедура по искане на извършителя може да разреши само Вътрешният контрол и то ако има достатъчно доказателства и основание за това. Против решението на Вътрешния контрол може да се подаде жалба до Годишното събрание на Федерацията.
Чл.16  За извършени нарушения по чл.4 от този Правилник точки 1,2,3,4,8,16,17,18,19 се определят наказания за период от 1 до 3 години. По останалите точки от чл. 4 на този правилник не могат да се налагат  наказания за определен период от време. Те се смятат за окончателно произнесени и против тях може да се подаде жалба единствено и само до годишното събрание.
 Чл.17 Що се отнася до временните наказания, след изтичане на половината от определения период от време, наказаният може да подаде молба за намаляване на наказанието чрез управителния съвет на комисията за вътрешен контрол до Председателството и общото събрание на Федерацията.
 Чл.18 Срещу решението за потвърждаване на наказанието в отговор на жалбата на нарушителя, която произнесе Конференцията /или Общото събрание/ на клуба или на Федерацията не може да се подава жалба и тя е окончателна.
                              
    ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Чл.19 За тълкуване и опазване на този Правилник е меродавна Дисциплинарната комисия на Клуба или Федерацията.
   За правилното приложение на този Правилник отговарят Съветът за вътрешен контрол на Клуба или на Федерацията.
   Изменения и допълнения на този Правилник на Съюза по предложенията на Дисциплинарната комисия съгласува с Председателството на Конференцията на Федерацията.
Чл.20 Този Правилник влиза в сила / веднага.
С влизането в сила на този правилник престават/спират да важат всички взети досега решения на Съвета във връзка със санкциите на дисциплинарни нарушения.

Управителен Съвет на “КГВПП” Хасково.